Kharma

Kharma Enigma Veyron EV-1D

Kaina: 700 000 EUR

Kharma Enigma Veyron EV-2D

Kaina: 375 000 EUR

Kharma Enigma Veyron EV-4D

Kaina: 215 000 EUR

Kharma Enigma Veyron EV-5D

Kaina: 135 000 EUR

Kharma Exquisite Extreme Grand

Kaina: 315 000 EUR

Kharma Exquisite Grand

Kaina: 215 000 EUR

Kharma Exquisite Midi Grand

Kaina: 153 000 EUR

Kharma Exquisite Classique

Kaina: 100 000 EUR

Kharma Exquisite Midi

Kaina: 72 000 EUR

Kharma Exquisite Galileo

Kaina: 55 000 EUR