Kalista/Metronome

Kalista/Metronome DreamPlay CD

Kaina: 34 000 EUR

Kalista/Metronome Kalista DAC

Kaina: 35 000 EUR

Kalista/Metronome Kalista EA

Kaina: 120 000 EUR

Kalista/Metronome DS-C-1

Kaina: 17 900 EUR

Kalista/Metronome Music Center 1

Kaina: 11 200 EUR

Kalista/Metronome T8 Signature

Kaina: 15 500 EUR

Kalista/Metronome T6 Signature

Kaina: 9 500 EUR

Kalista/Metronome T5 Signature

Kaina: 8 000 EUR

Kalista/Metronome C8 +

Kaina: 16 000 EUR

Kalista/Metronome C6 +

Kaina: 11 000 EUR